ΔΑΕΙΡΑ

Η φωτογραφία μου
Τὸ Κέντρον Ἐλευσινιακῶν Μελετῶν ΔΑΕΙΡΑ ἀνέλαβε καὶ ὡλοκλήρωσε τὸ ἔργο τῆς ἀνεγέρσεως τοῦ Μνημείου τοῦ ΚΥΝΑΙΓΕΙΡΟΥ, μὲ τὴν ἄδεια τοῦ Ὀργανισμοῦ Λιμένος Έλευσῖνος (καὶ ἄλλες τέσσερεις ἄδειες μιᾶς ἀπίστευτης γραφειοκρατίας). Ἐλᾶτε νά θαυμάσετε λοιπόν τὸν ἥρωα Κυναίγειρο, ζωντανεμένο μετά ἀπὸ 2500 χρόνια, στὴν παραλία Ἐλευσῖνος (Πλατεῖα Κυναιγείρου) στήν νέα μαρίνα στὸ ΙΡΙΣ.

Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2011

ΜΝΗΜΕΙΟΝ ΚΥΝΑΙΓΕΙΡΟΥ ΕΝ ΕΛΕΥΣΙΝΙ
του Αναστασίου Στάμου
Στην παραλία της Ελευσίνας, στην νέα μαρίνα προς το «ΙΡΙΣ», μπορείτε να επισκεφθείτε το Μνημείο του Κυναίγειρου, για να γνωρίσετε τον Ελευσίνιο ήρωα της μάχης του Μαραθώνα. Στην όμορφη πλατεία, που προτείνουμε να ονομασθεί πλέον Πλατεία Κυναιγείρου, δεσπόζει το ανάγλυφο μαρμάρινο δημιούργημα του ερασιτέχνη γλύπτη Τιμολέοντος Ρεντούμη, ως προσφορά στην κοινωνία της Ελευσίνας και του Θριασίου. Το Μνημείο αφιερώνεται από το Κέντρο Ελευσινιακών Μελετών «Δάειρα» στον άγνωστο στους περισσοτέρους αδελφό του Αισχύλου, τον ηρωικό Κυναίγειρο, για τα 2500 χρόνια από την μάχη του Μαραθώνα, που γιορτάσαμε το 2010.
Ο Κυναίγειρος αποτελεί εξαιρετικό σύμβολο Φιλοπατρίας. Διότι δέκα χρόνια πριν από την ξακουστή μάχη των Θερμοπυλών, όπου έπεσαν εθελουσίως ο Λεωνίδας με τους 300 Σπαρτιάτες και ο Δημόφιλος με τους 700 Θεσπιείς, το παλληκάρι αυτό της Ελευσίνος θυσίασε την ζωή του μόνος, εθελουσίως και με μοναδικό τρόπο, ανάμεσα στους 192 συνολικά πεσόντες Αθηναίους. Η μάχη στον Μαραθώνα είχε τελειώσει και οι Πέρσες έφευγαν πανικόβλητοι να διασωθούν πάνω στα πλοία τους. Την ναυαρχίδα, όπου επέβαινε ο Δάτις ο στρατηγός των Περσών, όρμησε και έπιασε την τελευταία στιγμή με το στιβαρό του χέρι ο Κυναίγειρος, εμποδίζοντας τον απόπλου. Φώναζε μάλιστα δυνατά προς τους βαρβάρους επιδρομείς (ἔχουμε μελετήσει ὅλα τά ἀρχαῖα κείμενα, με συγκλονιστικές περιγραφές για τον ήρωα, που γίνονται πλέον βιβλίο από την Δάειρα):
«Τί φεύγετε, ὦ κακοδαίμονες; Στῆτε καί τάς πόλεις ἀπόδοτε ἅς ἐληίσασθε… Νάξον ἀπαιτῶ τήν ἡρπασμένην, τάς ἐν Αἰγαίω νήσους ἀπαιτῶ! Ἀπόδοτε καί μή φεύγετε! …Πολύν μέν χρόνον ἡ ναῦς κατείχετο ἐρηρεισμένη τῇ Κυναιγείρου δεξιᾷ καθάπερ πείσματι. Ταύτης δε ἀποκοπείσης τήν ἑτέραν ἐπέρριψε καί καθ’ ἕκαστον τοῦ Κυναιγείρου μελῶν ἐγίνετο μάχη καρτερά… Δάτιδος δέ κόπτειν τήν κεφαλήν τοῦ τροπαιούχου, ἄνωθεν ὁρμήσαντος καί ὑπό δέους ἀπράκτου μείναντος…». Έμεινε άπρακτος κατατρομαγμένος ο Δάτις, βλέποντας τον Κυναίγειρο με κομμένα χέρια, ατάραχο σαν να μη του συνέβη τίποτα, να πιάνει το πλοίο με τα δόντια. «Ὦ θεοί, ἐφ’ οἵας ἡμᾶς ἠγάγετε δεξιάς; …Βασιλεῦ, ἐπ’ ἄνδρας ἐπλεύσαμεν ἀδαμαντίνους, οἷς κοπτομένων τῶν χειρῶν οὐ μέλλει…». Σε ποια χέρια μας οδηγήσατε, ώ θεοί; Βασιλεύ, πέσαμε πάνω σε αδαμάντινους άνδρες, των οποίων κόπτουμε τα χέρια και δεν τους μέλλει (…τα ξέρεις αυτά Πάγκαλε;).
«Καλλίμαχον μέν νόμος, Κυναίγειρον δέ τό φρόνημα παρέττατεν». Το φρόνημα (το πατριωτικό, το εθνικό) παρατάσσει λοιπόν τον ήρωα, και συνθέτει με τις πράξεις του την ιδέα της Φιλοπατρίας («συνέθου φιλίαν ὑπέρ τῆς πατρίδος»). Υπάρχουν σήμερα άξιοι του Κυναιγείρου απόγονοι; Υπάρχουν ηγέτες ικανοί να «μιμήσονται χρόνῳ τά σά σχήματα» Κυναίγειρε; Ποιός αντιστέκεται σήμερα στην ύπουλη επιδρομή των βαρβάρων «τῆς σῆς μάχης εἰκόνας ἔχοντες»; Αυτή η εικόνα της μάχης σου, Κυναίγειρε, ζωντάνεψε και πάλι στην Ελευσίνα! «Εἰκῆ Δημήτηρ καί Κόρη τῇ μάχῃ παρεγένοντο». Και είναι οι δύο ιωνικοί κίονες, συμπαραστάτες των Ελευσινίων, αιώνια σύμβολα των ριζών μας.

Σάββατο, 4 Ιουνίου 2011

ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ τήν Κυριακή 5-6-11 στίς 11.00΄

ΣΚΕΨΕΙΣ  ΕΝΟΣ  ΕΛΛΗΝΟΣ  ΕΞ  ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ
Γιατί "μόνοις Ἐλευσινίοις ὑγίαινεν ἡ Ἑλλάς"; (…Αἴλιος Ἀριστείδης)
Γιατί ἦτο "ὄλβιος ὅς τάδ' ὄπωπεν ἐπιχθονίων ἀνθρώπων"; (…Ὁμηρ. Ὕμνος εἰς Δήμητρα)
Γιατί "ἐγίνοντο εὐσεβέστεροι καί δικαιότεροι καί κατά πᾶν βελτίωνες ἑαυτῶν οἱ τῶν Μυστηρίων κοινωνήσαντες"; (…Διόδωρος Σικελιώτης)
Γιατί λέγει ὁ Πίνδαρος "οἶδε μέν βίου τελευτᾶν, οἶδε δέ Διόσδοτον ἀρχάν";
"Τίς γάρ Ἑλλήνων ἤ τίς βαρβάρων οὕτω σκαιῶς ἤ ἀνήκοος, ὅστις οὐ κοινόν τι τῆς γῆς τέμενος τήν Ἐλευσῖνα ἡγεῖτο, καί πάντων ὅσα θεῖα ἀνθρώποις"; Δηλαδή, ποιός Ἕλλην ἤ βάρβαρος (…μόνον ἀνήκοος), δέν γνωρίζει ὅτι ἡ Ἐλευσίς εἶναι ὁ ναός τῆς οἰκουμένης, ἡ ἕδρα τοῦ θείου λόγου; (…Αἴλιος Ἀριστείδης)
Γιατί δέν διδαχθήκαμε (ποτέ καί σέ κανένα σχολεῖο) τί σημαίνει Ἐλευσῖνα;
Ἡ Μήτηρ καί ἡ Κόρη δέν ἔχει λοιπόν ἕδρα στήν Ἑλλάδα; (ἤ ἄν θέλετε, ὁ Πατήρ καί ὁ Υἱός - διότι ὅλα ἑλληνικά θρησκευτικά πρότυπα-ΑΡΧΕΤΥΠΑ εἶναι, ὄχι Ἰουδαϊκά - ἐμεῖς ἄλλωστε ἀποκαλέσαμε τόν Θεό Πατέρα-Ζεῦ Πάτερ-καί ἐμεῖς εἴχαμε υἱούς Θεοῦ-τόν Ἡρακλῆ, τόν Περσέα, τόν Διόνυσο...)
Καί περιμένουμε νά φωτοβολήση ξανά αὐτή ἡ Χώρα; Πῶς; Χωρίς τήν Ἐλευσῖνα; Ἕως πότε θά συνθλίβουν τήν Ἱερά Ἐλευσῖνα; Ἕως πότε θά τήν σκεπάζη τό σάβανο τῆς λήθης, τῆς ἀπαξιώσεως, τῆς ἀμαθείας; Ἕως πότε ἡ Πολιτιστική μας Γενοκτονία;
Ἄς μάθουμε τοὐλάχιστον τί ἐστί ΘΡΗΣΚΕΙΑ: "Ὀρφεύς Μυστήρια Θεῶν παρέδωκεν, ὅθεν καί Θρησκεία τά ΜΥΣΤΗΡΙΑ καλεῖται, ἀπό τοῦ Θρακός τοῦ Ὀρφέως"! Δηλαδή, ὁ ὅρος Θρησκεία βγαίνει ἀπό τήν λέξι Θράκη (πατρίδα τοῦ Θεολόγου Ὀρφέως), καί μέ τόν ὅρο Θρησκεία ἐννοοῦμε τά Μυστήρια (τά Ἑλληνικά, δηλ. τά Καβείρια, τά Ἐλευσίνια...). Γκέκε;
Ἄρα ποιός δικαιοῦται νά ὁμιλῆ περί Θρησκείας; Ποιός δέν ἀναγνωρίζει τίς πασιφανεῖς αὐτές ἱστορικές μας ἀποδείξεις; Ποῦ πρωτο-ωμίλησαν περί Ἀναστάσεως… ὠρέ ἀνήκοοι καί βάρβαροι; «…αὖτις ἄνει ὡς μέγα θαῦμα…»!!!
ΑΣ ΠΑΡΟΥΜΕ ΠΙΣΩ ΤΑ ΚΛΕΜΜΕΝΑ !!!      ΕΚΑΣ ΟΙ ΒΕΒΗΛΟΙ !!!

ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΗ ΤΕΛΟΣ Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΜΑΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ

…Γιά νά παύση κάθε ἐπιβουλή ἐναντίον μας…

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ (2007).

Η Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Αυτοχθόνων Λαών (26 Αυγούστου 1994), χρησιμοποιεί τη φράση ''ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ'' και αναφέρει ότι:
Άρθρο 6
1. Οι ιθαγενείς πληθυσμοί έχουν το συλλογικό και ατομικό δικαίωμα να μην υποβάλλονται σε Εθνική και Πολιτιστική Γενοκτονία, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης και επανόρθωσης για:
(Α) Οποιαδήποτε πράξη που έχει στόχο την ΣΤΕΡΗΣΗ τους από την ακεραιότητά τους ως ιδιαζόντων πληθυσμών, ή από τις ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ αξίες ή τις ΕΘΝΙΚΕΣ τους ταυτότητες.
(Β) Οποιαδήποτε πράξη που έχει στόχο την απαλλοτρίωση των ΕΔΑΦΩΝ τους, ή των πόρων των εδαφών τους.
(Γ) Οποιαδήποτε μορφή ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ πληθυσμών που έχει στόχο ή αποτέλεσμα την προσβολή ή υπονόμευση οποιωνδήποτε από τα δικαιώματά τους.
(Δ) Οποιαδήποτε μορφή αφομοίωσης ή ένταξης ή ενσωμάτωσης από ΑΛΛΟΥΣ Πολιτισμούς ή τρόπους ζωής που ΕΠΙΒΛΗΘΗΚΕ σε αυτούς με νομοθετικά, διοικητικά ή άλλα μέτρα.
(Ε) Οποιαδήποτε μορφή ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ που κατευθύνεται ΕΝΑΝΤΙΟΝ τους.

Άρθρο 7
1. Αυτόχθονα άτομα έχουν το δικαίωμα στη ζωή, τη σωματική και ψυχική ακεραιότητα, την ελευθερία και την ατομική τους ασφάλεια.
2. Ιθαγενείς πληθυσμοί έχουν το συλλογικό δικαίωμα να ζουν με ελευθερία, ειρήνη και ασφάλεια, ως λαοί με διακριτικά χαρακτηριστικά και δεν θα υπόκεινται σε οποιαδήποτε πράξη γενοκτονίας ή άλλη πράξη βίας, συμπεριλαμβανομένης της διά της βίας απομάκρυνσης των παιδιών της ομάδας τους σε άλλη ομάδα.
Άρθρο 8
1. Αυτόχθονες πληθυσμοί και τα μεμονωμένα άτομά τους έχουν το δικαίωμα να μην υποβληθούν σε αναγκαστική αφομοίωση ή την ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ του πολιτισμού τους.
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Η δήλωση ψηφίστηκε στις 13 Σεπτεμβρίου του 2007 από 144 έθνη μέλη. 11 έθνη απείχαν. Τέσσερεις χώρες - Αυστραλία, Καναδάς, Νέα Ζηλανδία και Ηνωμένες Πολιτείες - ψήφισαν κατά.

ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΑ ΤΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝhttp://www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/declaration.html